Illegale

58 tekstów – auto­rem jest Il­le­gale.

Masz ta­kie ład­ne oczy, lecz os­tatnio smut­ne stale...
A Two­je ciało? Wygląda jak­by stoczyło bitwę z żalem... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2013, 21:11

Miłość.

Miłość cier­pli­wa jest- nies­te­ty do czasu,
Łas­ka­wa jest- gdy nie doz­na płaczu.
Miłość nie zaz­drości- wie, że to wszys­tko rujnuje,
Nie szu­ka pok­lasku- zwyczaj­nie go nie potrzebuje.
Nie do­puszcza się bez wsty­du- tak po­win­na działać,
Nie szuka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 kwietnia 2013, 14:30

Myśl

Była go pew­na jak nicze­go innego,
Można jej było wmówić, że zielo­ne jest niebo.
Dałaby uciąć swą głowę za ich wspólne życie,
Nig­dy nie sądziła, że ten czar kiedy­kol­wiek pryśnie.
Poświęciłaby dla Niego wszys­tko, na­wet swe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2012, 12:43

Przes­tała mówić "ja" o swo­jej osobie,
bo tyl­ko "my" za­kodo­wane było w jej głowie . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 września 2012, 21:21

Sko­ro miłość umarła to niech choć nadzieja sa­mej mnie nie zostawia... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 września 2012, 18:30

Wo­lałabym stra­cić 21 gram siebie, niż żyć ze świado­mością, że już nig­dy nie będziemy razem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2012, 11:12

[...]
A: Wiesz, chciałabym mieć się do ko­go przy­tulić, ko­go po­całować, czuć, że ktoś jest obok...
N: Weź so­bie od­puść. Weź pożyj trochę sama...
A: No ja wiem.. ale co poradzę...
N: Fa­ceci to prob­le­my. Same [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2012, 10:14

Szczęścia nie szu­ka się na siłę, kiedy będzie już wie­działo, że nas­tał od­po­wied­ni mo­ment, nie od­rzu­cimy go i nie przej­dziemy obok obojętnie- sa­mo się po­jawi, za­mieniając łzy smut­ku w prze­piękne kryształki szczęścia spływające po twarzy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2012, 12:28

Uświado­miłam so­bie dzi­siaj, że człowiek umierając widzi to w co wie­rzy .
Jed­ni widzą pos­tać mężczyz­ny w jas­nych pro­mieniach słońca, który wy­ciągając dłonie zap­rasza do swe­go Króles­twa, in­nym zaś śmierć do­daje skrzy­deł bądź do­dat­ko­wej pa­ry nóg . 

myśl • 7 października 2011, 19:42

Zagubiona .

Zgu­biła się gdzieś sa­ma, wśród ty­siąca ciem­nych prawd , 
Smut­kiem otoczo­na, nie wie które z dróg pop­ro­wadzą ją do dna .
Poczuła, że jest mar­twa, że jej dusza umarła , 
Po wo­li ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 października 2011, 10:58

Illegale

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Illegale

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność